Geschiedenis
Gezinsbond Bavikhove op Facebook


Ontstaan van de Gezinsbond


Onder de naam "Bond van de Talrijke Huisgezinnen" bestaat de Gezinsbond in België al van in 1921.  De bond stelde zich als belangrijkste taak de grote gezinnen teondersteunen.  Er werd toen vooral geijverd voor maatregelen ter verbetering van de materiële bestaansvoorwaarden.


Zo was het in belangrijke mate aan de Gezinsbond te danken dat er kinderbijslag kwam, dat de studietoelagen ingevoerd werden, dat grote gezinnen aan lagere tarieven kunnen sporen,...


Waar in de beginjaren het accent op het verbeteren van de materiële omstandigheden lag, ging de Bond in de loop van tijd ook meer de nadruk leggen op niet-materiële zaken zoals cultuur, relaties (man-vrouw, ouders-kinderen, grootouders-kleinkinderen), opvoedingsaspecten,...


 

De Gezinsbond in Bavikhove

 


De Gezinsbond staat vooral sterk door de inspanningen van zijn plaatselijke afdelingen.

Ook in onze gemeente Bavikhove, voelde men de nood aan een vereniging om de gezinsbelangen te verdedigen.


Zo werd de "Bond voor Kroostrijke Gezinnen afdeling Bavikhove" gesticht op 26 mei 1926 (hoewel we in de officiële annalen van de Bond in Brussel maar pas vanaf november van datzelfde jaar voorkomen).

De stichters waren Maurice Debrabandere, Odiel Colpaert en Firmin Vandeputte.


In de voorbije jaren (intussen al 90) volgden de voorzitters mekaar op: Maurice Debrabandere, Firmin Vandeputte, Antoon Vral, Mariëtte Peirs en Stef Boone.

Ook de opeenvolgende secretarissen droegen bij tot het succes: Odiel Colpaert, Paul Vanneste, Hans Masselis, Hans Soenen, Willy Demeulemeester, Johan Holvoet, Johan Devos en Lien Acke.


In 1986 bedroeg het ledenaantal in Bavikhove 310 gezinnen. Momenteel zijn het er nog steeds 230 die we regelmatig mogen verwelkomen op één van onze activiteiten.